Kryl arktyczny
SPOŻYWANIE OLEJU Z KRYLA NIE ZABURZA RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ

•     Istnieją surowe przepisy, aby zapobiec nadmiernym połowom
Zdecydowana większość kryla pochodzi z Oceanu Antarktycznego, który kontrolowany jest przez CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Każda łódź poławiająca kryle musi być licencjonowana, wyznaczone są też restrykcyjne limity sposobu i ilości połowu (np. sieci, przy pomocy których poławia się kryle nie mogą szkodzić rybom oraz ssakom zamieszkującym ocean). Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uznała, że połów kryla jest jednym z najbardziej kontrolowanych na świecie – powiedział oceanograf Luc Rainville, dyrektor ds. naukowych i regulacyjnych Neptun Technologies.

•     Istnieje ogromna ilość kryli
W Oceanie Antarktycznym istnieje 420-700 milionów ton kryli, stanowiąc jedno z największych skupisk zooplanktonu na świecie. Każdej wiosny, w okresie tarła, kryle ponownie zasiedlają ocean uzupełniając braki wynikające z połowów oraz spożywania ich przez inne zwierzęta: wieloryby, pingwiny, foki oraz ptaki. Organizacja CCAMLR pozwala na połowy jedynie licencjonowanym rybakom w maksymalnej ilości 620 tysięcy ton kryli (ok. 1% całkowitej biomasy) rocznie. Granica ta jednak nigdy nie została osiągnięta, aktualnie wyławia się rocznie ok. 200 tysięcy ton kryli, co daje jedynie 0,06% całej biomasy kryli. Dodatkowo, jedynie 7-8 zespołów rybackich rocznie łowi kryle w Oceanie Antarktycznym, nie prognozuje się też zwiększenia tej ilości z uwagi na barierę finansową.

•     Zbiory kryla nie zagrażają żadnej populacji
Życie waleni zależy od kryli. Połowy kryli nie powodują jednak niedoborów dla waleni. Całkowity roczny połów kryli na świecie stanowi jedynie 3% tego, co walenie spożywają w tym samym czasie.
Podobna sytuacja ma miejsce z pingwinami. Badania wykazały, że populacja pingwinów zmniejsza się, jednak fakt ten nie jest powiązany z połowem kryli. Naukowcy nie znaleźli żadnych korelacji pomiędzy połowami kryla a malejącą podażą żywności. Stwierdzono, że pingwiny są raczej wrażliwe na zmiany środowiskowe – zauważono powiązanie pomiędzy zmianą warunków klimatycznych a spadkiem ich populacji.

•     Certyfikat FOS – Friends of the Sea („Przyjaciele morza”)
Połów kryla to stosunkowo nowa dziedzina rybactwa, dlatego otrzymanie certyfikatów przez wszystkie statki rybackie wymaga nieco czasu. Niektóre statki poławiające kryle podlegają obecnie certyfikatom odnoszącym się do zasad zrównoważonego rozwoju, np. certyfikat FOS (Friends of the Sea). Niemniej jednak wszystkie statki poławiające kryle podlegają zasadom CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) oraz regulacjom międzynarodowym. Certyfikat FOS gwarantuje natomiast, że statek podlega restrykcyjnym zasadom zrównoważonego rozwoju odnoszącym się do kryli. Zasady te gwarantują, że populacja kryli nie będzie przeławiana, nie będą też poławiane przypadkowo razem z krylami gatunki zagrożone oraz połów nie będzie wpływał negatywnie na ekosystem oraz dno morskie.

•     Aktualizacja informacji
Informacje o staraniach w zrównoważonym rozwoju populacji kryla są ogólnodostępne i wspierane przez CCAMLR. Organizacja ta stale kontroluje aktualny stan populacji oraz ogłasza konieczność bezpiecznych połowów.